PROJECTS

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 

Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

davsr1hossr

 

Názov projektu: ELECTROAD

Názov a sídlo prijímateľa: Ulica Seredská 4083/32, 91705 Trnava

Miesto realizácie projektu: Trnava

Celkové oprávnené výdavky: 71 428,57 EUR

Z toho výška poskytnutého NFP: 50 000 EUR

Zmluva o Poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 72/2019-2060-2230-AGR3, účinná od 14.10.2020

Popis projektu:

Cieľom projektu je posilnenie konkurencieschopnosti, zvýšenia inovačnej kapacity a rozvoja rastového potenciálu spoločnosti Tirn Technology s.r.o. na medzinárodných trhoch, prostredníctvom úspešného zapojenia sa do EIC Accelerator (pôvodná Fáza 2 SME Instrument) programu Horizont 2020. Hlavnou aktivitou je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá obsahuje vyhodnotenie komerčného potenciálu, technickej uskutočniteľnosti a návrhu implementácie


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.